Μεταναστευτικά εμβάσματα και άλλα ρατσιστικά παραμύθια

Posted: 15 Οκτωβρίου, 2012 by aristratas in Uncategorized

Ο Κυριάκος Μαραγκός αποδομεί τους φασιστικούς μύθους για τον αριθμό των μεταναστών στην Ελλάδα, το κόστος της περίθαλψής τους, τα περίφημα εμβάσματα που στέλνουν στο εξωτερικό, καθώς και το υποτιθέμενο κόστος από το παρεμπόριο.

Πα­ράλ­λη­λα με τις ρα­τσι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις υπό την ονο­μα­σία «Ξέ­νιος Ζευς», ένα πλή­θος δη­μο­σιευ­μά­των κα­τέ­κλυ­σε το δια­δί­κτυο σχε­τι­κά με τα εμ­βά­σμα­τα των με­τα­να­στών προς τις χώρες τους και τη δήθεν «αι­μορ­ρα­γία» που προ­κα­λούν στην ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία, την ώρα μά­λι­στα που ο «χει­μα­ζό­με­νος» ελ­λη­νι­κός λαός έχει υπο­στεί τα πάν­δει­να εξαι­τί­ας του μνη­μο­νί­ου. Είναι προ­φα­νής ο στό­χος των αλ­λε­πάλ­λη­λων ανα­δη­μο­σιεύ­σε­ων αυτής της εί­δη­σης, από εθνι­κό­φρο­να κυ­ρί­ως μπλοκ αλλά και από εφη­με­ρί­δες που κά­νουν πλά­τες σε αυτού τους εί­δους την «πλη­ρο­φό­ρη­ση». Οι ανα­δη­μο­σιεύ­σεις συ­νε­χί­ζο­νται μέχρι και τώρα και φυ­σι­κά από τη ροή της πλη­ρο­φο­ρί­ας δεν θα μπο­ρού­σαν να λεί­πουν και οι βου­λευ­τές της Χρυ­σής Αυγής. Ο Πα­να­γιώ­τα­ρος, για πα­ρά­δειγ­μα, σή­κω­σε την «απο­κα­λυ­πτι­κή» εί­δη­ση μόλις στις 11/9 υπό τον τίτλο «Πάνω από 28 δισ. ευρώ μας στοι­χί­ζουν οι λα­θρο­με­τα­νά­στες!!! Δεν θα σας το πουν ποτέ τα ΜΜΕ».

Ορί­στε πώς συμ­βαί­νει αυτό, σύμ­φω­να πάντα με τα σχε­τι­κά copy-paste δη­μο­σιεύ­μα­τα:

«-7 δισ. ευρώ μας κο­στί­ζει η ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη των λα­θρο­με­τα­να­στών – 12 δισ. ευρώ υπο­λο­γί­ζε­ται ότι είναι το συ­νάλ­λαγ­μα που διαρ­ρέ­ει από την Ελ­λά­δα προς τις χώρες κα­τα­γω­γής των με­τα­να­στών. (Στοι­χεία από Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δας)- Σε αδρές γραμ­μές έχουν φύγει πάνω από 300 δισ. τα τε­λευ­ταία 15 έτη – 9 δισ. ευρώ ετη­σί­ως υπο­λο­γί­ζε­ται ότι είναι το ύψος των δια­φυ­γό­ντων φόρων και ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών από το πα­ρα­ε­μπό­ριο, το οποίο ασκεί­ται σχε­δόν απο­κλει­στι­κά από με­τα­νά­στες, πα­ρά­νο­μους και μη. (Στοι­χεία από υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης) Έτσι μόνο το άμεσο οι­κο­νο­μι­κό κό­στος της υπό­θε­σης λα­θρο­με­τα­νά­στευ­ση ανέρ­χε­ται ετη­σί­ως στο αστρο­νο­μι­κό ποσό των 28 δισ. ευρώ (του­λά­χι­στον 13% του ΑΕΠ!!!). Το έμ­με­σο οι­κο­νο­μι­κό κό­στος (π.χ. αυ­ξη­μέ­νες ανά­γκες φύ­λα­ξης των συ­νό­ρων) δεν μπο­ρεί να υπο­λο­γι­στεί. Την ίδια στιγ­μή βάσει στοι­χεί­ων της ΕΛ.ΣΤΑΤ (Ελ­λη­νι­κή Στα­τι­στι­κή Αρχή) το έλ­λειμ­μα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2012 υπο­λο­γί­ζε­ται στα 24,5 δισ. ευρώ. Προ­σο­χή, μι­λά­με για το συ­νο­λι­κό έλ­λειμ­μα, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τόκων και χρε­ο­λυ­σί­ων και όχι για το πρω­το­γε­νές έλ­λειμ­μα.»
Ανά­λο­γη ερώ­τη­ση «για το υπέ­ρο­γκο κό­στος της λα­θρο­με­τα­νά­στευ­σης για την οι­κο­νο­μία της χώρας» υπέ­βα­λε στους υπουρ­γούς Δη­μό­σιας Τάξης, Οι­κο­νο­μι­κών και Υγεί­ας ο βου­λευ­τής της Χ.Α. Χρή­στος Παπ­πάς στις 13 Αυ­γού­στου.

Ξέ­πλυ­μα ψευ­δών πλη­ρο­φο­ριών

Ανα­ζη­τώ­ντας κα­νείς την πηγή της «εί­δη­σης», αντι­λαμ­βά­νε­ται ότι βρί­σκε­ται μπρο­στά σε ένα πλυ­ντή­ριο ξε­πλύ­μα­τος ψευ­δών πλη­ρο­φο­ριών. Η πηγή χά­νε­ται στα άδυτα του δια­δι­κτύ­ου. Σε διά­φο­ρες πα­ραλ­λα­γές της εί­δη­σης, τα νού­με­ρα αλ­λά­ζουν: Υπό τον τίτλο «6,5 δισ. κο­στί­ζει η πε­ρί­θαλ­ψη των λα­θρο-εποί­κων» μα­θαί­νου­με από εκα­το­ντά­δες ιστο­σε­λί­δες τον Ιού­νιο ότι:

«Δεν θα είχε κοπεί καμία σύ­ντα­ξη, κα­νέ­νας, μι­σθός, τα σχο­λεία και τα νο­σο­κο­μεία θα λει­τουρ­γού­σαν κα­νο­νι­κά και ούτε θα υπήρ­χε πρό­βλη­μα με τα φάρ­μα­κα που έχουν πλη­ρω­μέ­να με κρα­τή­σεις μιας ζωής οι Έλ­λη­νες ερ­γα­ζό­με­νοι και συ­ντα­ξιού­χοι».

Εδώ ξε­κα­θα­ρί­ζε­ται το πράγ­μα εντε­λώς. Για το μνη­μό­νιο και τις δρα­μα­τι­κές συ­νέ­πειες που έχει για τη ζωή εκα­τομ­μυ­ρί­ων πο­λι­τών, κυ­ρί­ως ερ­γα­ζο­μέ­νων και νέων αλλά και της πλειο­ψη­φί­ας των μι­κρο­α­στι­κών στρω­μά­των, απο­κλει­στι­κός υπεύ­θυ­νοι είναι οι με­τα­νά­στες. Τα φα­σι­στοει­δή, μετά από μια πε­ρι­πλά­νη­ση από τους το­κο­γλύ­φους, στους μα­σό­νους, τους Εβραί­ους, τους Γερ­μα­νούς και τους 300 της Βου­λής, κα­τέ­λη­ξαν στους «λα­θρο­έ­ποι­κους». Κα­τά­λα­βες, «Ελ­λη­νά­ρα»; Αν τους διώ­ξεις, θα μπο­ρείς να απο­πλη­ρώ­σεις σι­γά-σι­γά τις υπο­χρε­ώ­σεις σου στους πι­στω­τές της χώρας. 28 δισ. κάθε χρόνο δεν είναι και λίγα. Σε 10 χρο­νά­κια έχου­με κα­θα­ρί­σει και χωρίς να ανα­γκα­στού­με να μειώ­σου­με μι­σθούς, συ­ντά­ξεις, σχο­λεία και νο­σο­κο­μεία.

Έχου­με και λέμε σύμ­φω­να με αυτό το ρε­πορ­τάζ:
«2.​700.​000.​000€ στοι­χί­ζουν στο κρά­τος κάθε χρόνο τα νο­σή­λια των ανα­σφά­λι­στων λα­θρο­με­τα­να­στών. Εάν συ­νυ­πο­λο­γι­στούν και οι επι­σκέ­ψεις στα εξω­τε­ρι­κά ια­τρεία των νο­σο­κο­μεί­ων το κό­στος ανε­βαί­νει στα 5-6,5 δισ. (δη­λώ­σεις του Λο­βέρ­δου). ΕΛ­ΛΗ­ΝΑ, δια­λέ­γεις: αν θέ­λεις να έχεις φαρ­μα­κο­θε­ρα­πευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη, εσύ, το παιδί σου και οι γο­νείς σου, πρέ­πει να στα­μα­τή­σεις να πε­ρι­θάλ­πεις τζά­μπα τους λα­θρο­με­τα­νά­στες… Κό­βεις τις μα­λα­κί­ες και τις κουλ­του­ριά­ρι­κες ιδέες και δια­λέ­γεις αν θες να πλη­ρώ­νεις, εκτός από τα δικά σου (φάρ­μα­κα), και τα (φάρ­μα­κα) των λα­θρο­με­τα­να­στών…»

Κα­τά­λα­βες, «Έλ­λη­να»… Άμα δεν κα­τά­λα­βες, διά­βα­σε και τη συ­νέ­χεια (και στο κα­πά­κι βγες με τα πα­λι­κά­ρια της Χρυ­σής Αυγής και κο­πά­να κα­νέ­να «Πα­κι­στά­νι»):
«17.​000.​000.​000€ -22.​000.​000.​000€ είναι το συ­νάλ­λαγ­μα που φεύ­γει από την χώρα μας και πη­γαί­νει στις χώρες των λα­θρο­με­τα­να­στών… Πρέ­πει να δια­λέ­ξου­με αν προ­τι­μά­με να ζή­σου­με εμείς αξιο­πρε­πώς στη χώρα μας ή να πει­νά­σου­με για να τρώνε οι κάθε εί­δους Πα­κι­στα­νοί…».
Εδώ το συ­νάλ­λαγ­μα απο­γειώ­νε­ται. Από τα 12 δισ. κα­τα­λή­γου­με στα 22 δισ. Η προ­τρο­πή «να πει­νά­σου­με ή να ζούμε αξιο­πρε­πώς» ακού­γε­ται λο­γι­κή… Υπάρ­χει όμως και συ­νέ­χεια:
«1.​500.​000.​000€ στοι­χί­ζει η πα­ρα­νο­μία των λα­θρο­με­τα­να­στών στη χώρα μας (αυτά τα στοι­χεία δίνει το υπουρ­γείο Δ/Τ, μόνο για την επι­πλέ­ον αστυ­νό­μευ­ση)… 7.​500.​000.​000€ είναι τα έσοδα από το πα­ρα­ε­μπό­ριο των λα­θρο­με­τα­να­στών… Αν συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με και τα μα­γα­ζιά που κλεί­νουν, τα ποσά που χάνει το κρά­τος είναι ανυ­πο­λό­γι­στα».
Αν προ­σθέ­σου­με τα νού­με­ρα, φτά­νου­με στα 32 δισ. Απί­στευ­τα πράγ­μα­τα!

 

Η φι­λο­λο­γία για το πόσο κο­στί­ζουν οι «λαθρο» με­τα­νά­στες δεν είναι και­νούρ­για. Στο βί­ντεο αυτό  ο πρώην βου­λευ­τής του ΛΑΟΣ Βε­λό­που­λος υπο­λο­γί­ζει το Δε­κέμ­βρη του 2009 σε 12 δισ. την εκροή συ­ναλ­λάγ­μα­τος από τους αλ­λο­δα­πούς. Μά­λι­στα, 12 δισ. κι αυτός. Οι εθνο­πρε­πείς καθώς φαί­νε­ται έχουν ένα κόλ­λη­μα με τα 12 δισ. εκροή συ­ναλ­λάγ­μα­τος πριν ακόμα το μνη­μό­νιο. Μά­λι­στα, για να δώ­σουν -όπως θα εί­δα­τε- και μια αί­σθη­ση επι­στη­μο­νι­κό­τη­τας στα πα­ρα­μύ­θια τους ισχυ­ρί­ζο­νται ότι το νού­με­ρο αυτό το δίνει η Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δας. Τα 6-7 δισ. για νο­σο­κο­μεία – φάρ­μα­κα τα επι­βε­βαιώ­νει ο Λο­βέρ­δος και τα περί πα­ρα­ε­μπο­ρί­ου το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης, ενώ τα περί χρε­ο­λυ­σί­ων η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ας τα πιά­σου­με, λοι­πόν, όλα αυτά με τη σειρά.

«Εκροή συ­ναλ­λάγ­μα­τος»

Όποιος θέλει να μάθει ακρι­βώς τα με­τα­να­στευ­τι­κά εμ­βά­σμα­τα, δεν έχει παρά να κοι­τά­ξει τους σχε­τι­κούς πί­να­κες του ισο­ζυ­γί­ου εξω­τε­ρι­κών συ­ναλ­λα­γών. Φα­ντα­ζό­μα­στε ότι οι κου­φιο­κέ­φα­λοι εθνο­μπλό­γκερς δεν θα έχουν αντίρ­ρη­ση περί αυτού, μιας και οι ίδιοι δέ­χο­νται την Τρά­πε­ζα Ελ­λά­δας σαν πηγή της «απο­κα­λυ­πτι­κής» τους πλη­ρο­φο­ρί­ας. Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε βε­βαί­ως ότι πολ­λοί εξ αυτών είναι πα­ντε­λώς κρε­τί­νοι και δεν έχουν ιδέα τι ση­μαί­νει ισο­ζύ­γιο εξω­τε­ρι­κών συ­ναλ­λα­γών, αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρό­βλη­μα. Σύμ­φω­να λοι­πόν με την Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δας, τα με­τα­να­στευ­τι­κά εμ­βά­σμα­τα που πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο λο­γα­ρια­σμό Ι.Δ.2. «Λοι­ποί το­μείς» δεί­χνουν ανα­λυ­τι­κά ότι τα εν λόγω ποσά δεν ξε­περ­νά­νε για τη 12ε­τία 2000-2011 τα 11,4 δισ. Κατά μέσο όρο 950 εκ. το χρόνο. Για φέτος (2012), η εκτί­μη­ση είναι ότι θα πέσει κοντά στο 1 δισ. από 1,38 δισ. το 2011, δε­δο­μέ­νου ότι στο 1ο εξά­μη­νο έχου­με ήδη μια μεί­ω­ση 25% σε σχέση με το περ­σι­νό. Σύμ­φω­να τώρα με τη Eurostat, η εκροή χρη­μά­των από τους με­τα­νά­στες προς τις χώρες τους είναι ακόμα μι­κρό­τε­ρη από τα ποσά που εμ­φα­νί­ζο­νται στον πί­να­κα. Έτσι, το 2009 έφυ­γαν 908 εκ. και το 2010 1.081 εκ. προς χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. Κα­τα­λα­βαί­νει κα­νείς ότι στα ποσά αυτά πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται και εμ­βά­σμα­τα Ελ­λή­νων προς το εξω­τε­ρι­κό (π.χ. προς φοι­τη­τές που σπου­δά­ζουν στο εξω­τε­ρι­κό) ή και κα­τοί­κων της Ε.Ε. ή των ΗΠΑ προς τις χώρες τους. Τα στοι­χεία αυτά δη­μο­σιεύ­ο­νται σε ιστο­σε­λί­δες ξε­νο­φο­βι­κού προ­σα­να­το­λι­σμού, που όμως με τα copy paste έχουν χάσει τον μπού­σου­λα.

 

Σε άλλα δη­μο­σιεύ­μα­τα δια­βά­ζου­με:

«Τα τε­λευ­ταία δύο χρό­νια η Ελ­λά­δα με­τα­τρά­πη­κε από χώρα προ­σέλ­κυ­σης εμ­βα­σμά­των σε χώρα απο­στο­λής χρη­μά­των, σύμ­φω­να με στοι­χεία που έδωσε στη δη­μο­σιό­τη­τα ο αρ­μό­διος επί­τρο­πος Αλ­γκίρ­ντα Σε­με­τά. Ο κοι­νο­τι­κός επί­τρο­πος απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση του ευ­ρω­βου­λευ­τή της Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας Γιώρ­γου Πα­πα­νι­κο­λά­ου, ανα­φέ­ρει με­τα­ξύ άλλων, ότι το 2010 οι εκρο­ές των με­τα­να­στευ­τι­κών εμ­βα­σμά­των από την Ελ­λά­δα εκτι­μά­ται ότι έφθα­σαν τα 2.065 δισ. ευρώ. Από αυτά, 984 εκ. ευρώ κα­τευ­θύν­θη­καν προς άλλα κρά­τη-μέ­λη της Ε.Ε., 514 εκ. κα­τευ­θύν­θη­καν προς τη γει­το­νι­κή Αλ­βα­νία, πε­ρί­που 190 εκ. στο Ισ­ρα­ήλ και 103 εκ. στη Γε­ωρ­γία. Από την άλλη πλευ­ρά, στην Ελ­λά­δα ήλθαν μέσω εμ­βα­σμά­των πε­ρί­που 1,34 δισ. ευρώ και συ­γκε­κρι­μέ­να 441 εκ. ευρώ από τις άλλες ευ­ρω­παϊ­κές χώρες, 339 εκ. από τις ΗΠΑ, 236 εκ. από τη Γερ­μα­νία και 221 εκ. από το Βέλ­γιο».

Προ­φα­νώς, τα 2 δισ. εκροή που δίνει ο επί­τρο­πος δια­φέ­ρουν από τα στοι­χεία της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δας (εν­δε­χο­μέ­νως πρό­κει­ται για δια­φο­ρε­τι­κή λο­γι­στι­κή κα­τα­γρα­φή), όμως δί­νουν μια πιο κα­θα­ρή ει­κό­να για τον τόπο προ­ο­ρι­σμού αυτών των χρη­μά­των. Έτσι, 514 εκ. κα­τα­λή­γουν στην Αλ­βα­νία και συ­νο­λι­κά 984 εκ σε χώρες εκτός Ε.Ε.
Σύμ­φω­να με ερώ­τη­ση που είχε κάνει στη Βουλή ο πρώην βου­λευ­τής του ΛΑΟΣ Ηλίας Πο­λα­τί­δης προς τον υπουρ­γό Οι­κο­νο­μί­ας και Οι­κο­νο­μι­κών σχε­τι­κά με απο­στο­λές χρη­μά­των στο εξω­τε­ρι­κό, η απά­ντη­ση που έλαβε για το 2007 ήταν η εξής:
«Σύμ­φω­να λοι­πόν με την Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος, η με­τα­φο­ρά κε­φα­λαί­ων στο εξω­τε­ρι­κό διε­νερ­γεί­ται από τις τρά­πε­ζες και από εται­ρεί­ες τα­χυ­με­τα­φο­ρών, επο­πτευό­με­νες όμως από την Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος. Η με­τα­φο­ρά κε­φα­λαί­ων από τις τρά­πε­ζες διε­νερ­γεί­ται σύμ­φω­να με τις δια­τά­ξεις που απο­σκο­πούν στον έλεγ­χο της προ­έ­λευ­σης των χρη­μά­των από εγκλη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Το σύ­νο­λο των με­τα­να­στευ­τι­κών εμ­βα­σμά­των στο εξω­τε­ρι­κό το έτος 2006 ήταν 770.000.000 ευρώ. Τα μέσω των εται­ρειών τα­χυ­με­τα­φο­ρών απο­στελ­λό­με­να ποσά γί­νο­νται με με­σο­λά­βη­ση της Τρά­πε­ζας και τα σχε­τι­κά ποσά πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στο ως άνω ποσό των με­τα­να­στευ­τι­κών εμ­βα­σμά­των.
Το θε­σμι­κό πλαί­σιο της επο­πτεί­ας των συ­γκε­κρι­μέ­νων εται­ρειών κα­θο­ρί­ζε­ται πρώ­τον, με το ν.3148/2003 και την πράξη 2536/2004 του Διοι­κη­τού της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δος όσον αφορά την επάρ­κεια της τε­χνι­κο­οι­κο­νο­μι­κής δομής των εται­ρειών, δη­λα­δή το λο­γι­στι­κό σύ­στη­μα, το σύ­στη­μα πλη­ρο­φο­ρι­κής, το σύ­στη­μα εσω­τε­ρι­κού ελέγ­χου και το ελά­χι­στο ποσό των ιδίων κε­φα­λαί­ων που είναι 150.000 ευρώ και δεύ­τε­ρον, με την πράξη 2577/2006 του Διοι­κη­τού της Τρα­πέ­ζης Ελ­λά­δος ως προς την επο­πτεία των δια­δι­κα­σιών πρό­λη­ψης του ξε­πλύ­μα­τος βρώ­μι­κου χρή­μα­τος και χρη­μα­το­δό­τη­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας.

Οι επο­πτευό­με­νες από την Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος εται­ρεί­ες πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών δια­με­σο­λά­βη­σης στη με­τα­φο­ρά κε­φα­λαί­ων ανέρ­χο­νται σε δώ­δε­κα και δια­θέ­τουν πε­ρί­που 2.150 ση­μεία πα­ρο­χής υπη­ρε­σιών ανά την Ελ­λά­δα. Από αυτά έχουν αφαι­ρε­θεί τα υπο­κα­τα­στή­μα­τα των τρα­πε­ζών πρα­κτό­ρων τους, τα οποία και γνω­στο­ποιού­νται στην Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος. Το έτος 2006 η συ­νο­λι­κή αξία των κε­φα­λαί­ων που απε­στά­λη­σαν στο εξω­τε­ρι­κό με τη δια­με­σο­λά­βη­σή τους, ανήλ­θε στο ποσό των 588.929.195 ευρώ, το δε μέσο ποσό εξερ­χό­με­νου εμ­βά­σμα­τος στα 405 ευρώ». (ΣΥ­ΝΟ­ΔΟΣ Α’ ΣΥ­ΝΕ­ΔΡΙΑ­ΣΗ ΛΘ’, Τρίτη 27 Νο­εμ­βρί­ου 2007, ΚΟΙ­ΝΟ­ΒΟΥ­ΛΕΥ­ΤΙ­ΚΟΣ ΕΛΕΓ­ΧΟΣ)

Όπως βλέ­που­με, τα ποσά είναι μι­κρό­τε­ρα από αυτά που δίνει η Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δας για τις ίδιες χρο­νιές. Επί­σης δί­νο­νται και διευ­κρι­νί­σεις για τον τρόπο που με­τα­φέ­ρο­νται τα ποσά αυτά από τις με­τα­φο­ρι­κές εται­ρεί­ες, τα­χυ­δρο­μεία και τρά­πε­ζες, που όλες βρί­σκο­νται κάτω από τον ασφυ­κτι­κό έλεγ­χο της Τρά­πε­ζας της Ελ­λά­δας. Αυτά για όσους ισχυ­ρι­στούν ότι τα κα­νά­λια με­τα­φο­ράς χρη­μά­των είναι ανε­ξέ­λεγ­κτα. Επι­πλέ­ον, μα­θαί­νου­με ότι το μέσο ποσό εξερ­χό­με­νου εμ­βά­σμα­τος είναι 405 ευρώ, που ση­μαί­νει ότι ακόμα και για μι­κρο­πο­σά οι με­τα­νά­στες προ­τι­μούν το έμ­βα­σμα παρά άλ­λους τρό­πους με­τα­φο­ράς που εν­δε­χο­μέ­νως θα έβα­ζαν σε κίν­δυ­νο την απο­στο­λή τους.

Δεν χρειά­ζε­ται να γίνει κα­νείς πε­ρισ­σό­τε­ρο κου­ρα­στι­κός πάνω στο θέμα. Είναι σαφές ότι τα ρα­τσι­στι­κά πα­ρα­μύ­θια ξε­περ­νούν κάθε φα­ντα­σία.
Επι­προ­σθέ­τως για να ευ­στα­θεί ο εξω­φρε­νι­κός ισχυ­ρι­σμός των 12 ή ακόμα και 22 δισ. σε εμ­βά­σμα­τα, θα έπρε­πε κάθε με­τα­νά­στης να στέλ­νει στη χώρα 12 με 22 χιλ. ευρώ το χρόνο, κι αυτά μόνο αν υπο­θέ­σου­με ότι από το 1 εκα­τομ­μύ­ριο με­τα­νά­στες που ζουν στην Ελ­λά­δα ερ­γά­ζο­νται όλοι ανε­ξαι­ρέ­τως, ακόμα και τα νε­ο­γέν­νη­τα και φυ­σι­κά με μη­δε­νι­κή ανερ­γία. Επί­σης, θα πρέ­πει για να στέλ­νουν αυτά τα ποσά να βγά­ζουν επι­πλέ­ον 6.000 ευρώ έκα­στος προ­κει­μέ­νου να κα­λύ­ψουν και τις κα­θη­με­ρι­νές τους ανά­γκες, εκτός αν υπο­θέ­σου­με ότι δεν τρώνε και δεν πλη­ρώ­νουν καμία υπο­χρέ­ω­ση. Επο­μέ­νως, θα πρέ­πει τα ετή­σια ει­σο­δή­μα­τά τους να ξε­περ­νά­νε τα 18.000 ως 28.000 ανα­λό­γως. Αν τώρα σκε­φτού­με ότι με­τα­ξύ των με­τα­να­στών ζουν 180.000 παι­διά κάτω των 18 ετών, ότι πλήτ­το­νται εξί­σου από την ανερ­γία και ότι ένα μέρος τους -κυ­ρί­ως νοι­κο­κυ­ρές- δεν πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται στο ερ­γα­τι­κό δυ­να­μι­κό, τότε ο ενερ­γός απα­σχο­λού­με­νος οι­κο­νο­μι­κά πλη­θυ­σμός θα πρέ­πει να μην ξε­περ­νά τις 500 χιλ. Ως εκ τού­του, κα­θέ­νας από αυ­τούς θα πρέ­πει να στέλ­νει στις χώρες του από 24.000 μέχρι και 44.000 ευρώ ετη­σί­ως και προ­φα­νώς να κερ­δί­ζει από 35.000 μέχρι 55.000 ευρώ έκα­στος. Είναι προ­φα­νές λοι­πόν, σύμ­φω­να με τα ρα­τσι­στι­κά πα­ρα­μύ­θια, ότι οι με­τα­νά­στες απο­τε­λούν τη νέα άρ­χου­σα τάξη της Ελ­λά­δας. Είναι πά­μπλου­τοι, «λυ­μαί­νο­νται» τη χώρα κα­νο­νι­κά και μεις δεν έχου­με να φάμε.

Ναι αλλά πόσοι είναι;

Φυ­σι­κά, οι φα­σί­στες και όσοι αρέ­σκο­νται να πα­πα­γα­λί­ζουν τις αη­δί­ες τους μπο­ρούν να ισχυ­ρι­στούν εδώ ότι οι με­τα­νά­στες δεν είναι 1 εκ. αλλά 3 εκα­τομ­μύ­ρια. Αν ψάξει κα­νείς τα φα­σι­στο­σάιτ, θα πέσει πάνω σε ένα όργιο φημών γύρω από τον πλη­θυ­σμό των «λα­θροει­σβο­λαί­ων». Δυ­στυ­χώς, ελ­λεί­ψει μια συ­στη­μα­τι­κής απά­ντη­σης από την Αρι­στε­ρά, οι φήμες αυτές απο­τε­λούν τον κυ­ρί­αρ­χο μύθο γύρω από το μέ­γε­θος των «με­τα­να­στευ­τι­κών κυ­μά­των που κα­τα­κλύ­ζουν κα­θη­με­ρι­νά τη χώρα». Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, οι με­τα­νά­στες δεν ξε­περ­νούν το 1 εκ. Από αυ­τούς, πε­ρισ­σό­τε­ροι από τους μι­σούς έχουν άδεια πα­ρα­μο­νής ενώ οι υπό­λοι­ποι είτε την έχα­σαν είτε μπή­καν στη χώρα μετά το 2004, οπότε και δεν υπάρ­χει καμία δια­δι­κα­σία να νο­μι­μο­ποι­η­θούν παρά μόνο να διεκ­δι­κή­σουν πο­λι­τι­κό άσυλο, που ως γνω­στόν δεν δί­νε­ται σχε­δόν σε κα­νέ­ναν.
Γύρω από τον αριθ­μό αυτό, υπάρ­χουν δύο δε­δο­μέ­να. α) Η απο­γρα­φή του 2001, που κα­τέ­γρα­ψε 762.191 αλ­λο­δα­πούς, από τους οποί­ους οι 70.000 ήταν κά­τοι­κοι Ε.Ε. και ΗΠΑ, σε σύ­νο­λο 10.934.097 πλη­θυ­σμού.
β) Η απο­γρα­φή του 2011, με την οποία ο μό­νι­μος πλη­θυ­σμός στη χώρα με­τρή­θη­κε στα 10.787.690, εκ των οποί­ων 9.903.268 με ελ­λη­νι­κή υπη­κο­ό­τη­τα. Από αυτά τα νού­με­ρα προ­κύ­πτει ότι οι αλ­λο­δα­ποί στην Ελ­λά­δα είναι 884.422. Μπο­ρεί να ισχυ­ρι­στεί κα­νείς ότι οι «πα­ρά­νο­μοι» δεν με­τρή­θη­καν. Γι’ αυτό όμως κα­λύ­τε­ρα να ρω­τή­σει τους 50 χι­λιά­δες απο­γρα­φείς. Όποιος δού­λε­ψε στην απο­γρα­φή, ξέρει ότι σε κάθε πο­λυ­κα­τοι­κία που έμπαι­νε υπήρ­χαν πάντα πρό­θυ­μοι γεί­το­νες, ιδιο­κτή­τες και δια­χει­ρι­στές που έδι­ναν πλήρη κα­τά­λο­γο όλων των ενοί­κων, εκ­πλη­ρώ­νο­ντας εξ ολό­κλη­ρου τα «εθνι­κά τους κα­θή­κο­ντα» και το πάν­δη­μο αί­τη­μα για κα­τα­γρα­φή όλων των «πα­ρα­νό­μων» που έχουν ει­σέλ­θει στη χώρα, πε­ρι­μέ­νο­ντας πώς και πώς τα τε­λι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα. Ακόμα κι αν κά­ποιος «λα­θραί­ος» ήθελε να ξε­φύ­γει, δεν θα τα κα­τά­φερ­νε. Ο απο­γρα­φέ­ας θα τον κα­τέ­γρα­φε έστω και ως «Σύριο, Πα­κι­στα­νό, Μα­ρο­κι­νό ή Σο­μα­λό που μένει μαζί με άλ­λους 3 στο υπό­γειο, οδός τάδε, δήμος τάδε, το­μέ­ας ταδε» κ.ο.κ. Να είναι σί­γου­ροι όσοι ανα­ρω­τιού­νται, ότι οι πά­ντες έχουν κα­τα­γρα­φεί – ακόμα και οι Έλ­λη­νες από τους οποί­ους κά­ποιοι επί­σης αρ­νού­νταν να ανοί­ξουν την πόρτα και να απα­ντή­σουν στις ερω­τή­σεις του απο­γρα­φέα. Απα­ντή­σεις που ως γνω­στόν δεν προ­ϋ­πέ­θε­ταν την επί­δει­ξη ταυ­το­τή­των, δια­βα­τη­ρί­ων, ούτε άλλων εγ­γρά­φων. Μά­λι­στα οι με­τα­νά­στες ήταν πολύ πιο πρό­θυ­μοι να δεί­ξουν τα δια­βα­τή­ριά τους στους απο­γρα­φείς για να γρά­ψουν σωστά τα ονό­μα­τα, παρά με­ρι­κοί Έλ­λη­νες που -θο­λω­μέ­νοι από τα 666, τις ηλε­κτρο­νι­κές ταυ­τό­τη­τες και τους μα­σό­νους- ήταν εντε­λώς επι­φυ­λα­κτι­κοί για το αν τα ερω­τη­μα­το­λό­για θα κα­τα­λή­ξουν στα αρ­χεία της Μο­σάντ ή της Ελ­λη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής… Βε­βαί­ως, η στα­τι­στι­κή υπη­ρε­σία μετά από έρευ­να πε­δί­ου που έκανε στο 0,5% των νοι­κο­κυ­ριών δια­πί­στω­σε συ­νέ­πεια των απα­ντή­σε­ων σε πο­σο­στό 97%. Όσον αφορά το μέ­γε­θος, στις επό­με­νες εβδο­μά­δες θα δο­θούν τα τε­λι­κά νού­με­ρα για το μό­νι­μο πλη­θυ­σμό. Η από­κλι­ση όμως δεν θα είναι ση­μα­ντι­κή. Αυτό ση­μαί­νει ότι ακόμα και αν ένα 10% κα­τά­φε­ρε να «κρυ­φτεί», οι με­τα­νά­στες πάλι δεν ξε­περ­νούν το 1 εκ.
Σύμ­φω­να με τη Eurostat, 900.000 με­τα­νά­στες ζού­σαν το 2009 στην Ελ­λά­δα, αντι­στοι­χώ­ντας στο 8,1% του πλη­θυ­σμού. Συ­γκε­κρι­μέ­να, 577.000 προ­έρ­χο­νται από την Αλ­βα­νία, 22.300 είναι Ου­κρα­νοί, 17.200 Γε­ωρ­για­νοί, 16.200 Πα­κι­στα­νοί και 13.900 Αι­γύ­πτιοι. Σύμ­φω­να επί­σης με τη Eurostat, η κα­θα­ρή εισ­ροή με­τα­να­στών από το 2001 ήταν 358.940. Η κα­θα­ρή εισ­ροή προ­κύ­πτει αν αφαι­ρέ­σει κα­νείς από αυ­τούς που μπή­καν μέσα στη δε­κα­ε­τία αυ­τούς που έφυ­γαν. Αν προ­σθέ­σου­με σ’ αυτό τους 762.191 της απο­γρα­φής του 2001 βγαί­νει ένα σύ­νο­λο 1.120 χι­λιά­δες. Αλλά αυτό είναι πλέον ένα από­λυ­το όριο. Από κει και πέρα μι­λά­με μόνο για φα­ντα­στι­κά νού­με­ρα, που δια­δί­δουν χωρίς κα­νέ­να απο­δει­κτι­κό στοι­χείο τα κάθε εί­δους ρα­τσι­στι­κά πρα­κτο­ρεία, όπως για πα­ρά­δειγ­μα ότι οι Πα­κι­στα­νοί είναι 1,5 εκ. ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν ξε­περ­νούν τις 20-30 χι­λιά­δες. Το 2011, σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία που έδωσε στη δη­μο­σιό­τη­τα η Eurostat, στην Ελ­λά­δα ζού­σαν 956.000 αλ­λο­δα­ποί ή 8,5% του συ­νο­λι­κού πλη­θυ­σμού, ενώ ο αριθ­μός αυτός έφτα­νε το 1.255 εκα­τομ­μύ­ριο άτομα ή 11,1% του πλη­θυ­σμού όταν υπο­λο­γί­ζο­νταν οι κά­τοι­κοι που έχουν γεν­νη­θεί σε άλλη χώρα.
Από το με­γά­λο αυτό αριθ­μό αλ­λο­δα­πών, μικρό μόνο πο­σο­στό είναι πο­λί­της χώρας της Ε.Ε. των «27» (153.000 ή 1,4% του πλη­θυ­σμού), ή έχει γεν­νη­θεί στην Ευ­ρώ­πη (317.100 ή 2,8%). Η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα είναι πο­λί­τες εκτός Ε.Ε. (803.000 ή 7,1%) και έχουν γεν­νη­θεί σε κά­ποια τρίτη χώρα (938.100 ή 8,3%). Πηγή
Τέλος, να υπεν­θυ­μί­σου­με δύο ση­μα­ντι­κές έρευ­νες που έγι­ναν πριν 3 χρό­νια. Η μία του Ιν­στι­τού­του Με­τα­να­στευ­τι­κής Πο­λι­τι­κής και η δεύ­τε­ρη του Ελ­λη­νι­κού Ιδρύ­μα­τος Ευ­ρω­παϊ­κής και Εξω­τε­ρι­κής Πο­λι­τι­κής στο πλαί­σιο του ευ­ρω­παϊ­κού προ­γράμ­μα­τος «Κλα­ντε­στί­νο». Και στις δύο, οι με­τα­νά­στες χωρίς χαρ­τιά υπο­λο­γί­ζο­νται γύρω στις 200 χι­λιά­δες σε ένα σύ­νο­λο 800 χιλ. με­τα­να­στών το 2009. Εδώ σχε­τι­κό άρθρο.
Οι ρα­τσι­στές υπο­λο­γί­ζουν ότι οι με­τα­νά­στες επι­βα­ρύ­νουν το σύ­στη­μα υγεί­ας με 7 δισ. το χρόνο. Γι’ αυτό μά­λι­στα επι­κα­λού­νται δη­λώ­σεις του ανεκ­δι­ή­γη­του Λο­βέρ­δου. Εδώ συ­να­ντιού­νται όλοι οι ψεύ­τες: ο ένας επι­κα­λεί­ται τον άλλον. Άσχε­τα αν η πηγή της πλη­ρο­φο­ρί­ας πρέ­πει να κρε­μα­στεί στο Γουδί μαζί με τους «300 της βου­λής»… Άσχε­τα αν είναι ή έστω ήταν σύ­ντρο­φος του «Τζέ­φρι», μα­σό­νος, Εβραί­ος, αν­θέλ­λη­νας, αν έχει κου­βα­λή­σει εδώ τους Πα­κι­στα­νούς. Όλα αυτά προς τα παρόν τα ξε­χνά­με. Ο Λο­βέρ­δος δίνει τροφή στο ρα­τσι­στι­κό πα­ρα­λή­ρη­μα και οι φα­σί­στες το αντα­πο­δί­δουν, στον αξιό­πι­στο πλέον συ­νο­μι­λη­τή τους. Όμως, για να εί­μα­στε δί­καιοι με το Λο­βέρ­δο, όσο κι αν ψά­ξα­με, δεν βρή­κα­με που­θε­νά να έχει μι­λή­σει για 7 δισ. Ο Λο­βέρ­δος έχει κάνει εμε­τι­κές δη­λώ­σεις για τους με­τα­νά­στες. Μί­λη­σε για υγειο­νο­μι­κές βόμ­βες (1/4/2012), για βόμβα λοι­μώ­ξε­ων με αφορ­μή την Υπα­τεία (14/02/2011), για με­τα­νά­στριες που κολ­λά­νε AIDS του Έλ­λη­νες πε­λά­τες (16/12/2012) και για πάνω από 150 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που δα­πα­νά το ελ­λη­νι­κό δη­μό­σιο για τους αλ­λο­δα­πούς «που δε βρί­σκο­νται νό­μι­μα στη χώρα και κα­τα­φεύ­γουν στο σύ­στη­μα υγεί­ας διά των εφη­με­ριών και νο­ση­λεύ­ο­νται επί πολ­λές ημέ­ρες. Τους δί­δε­ται φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη χωρίς να πλη­ρώ­νουν ευρώ» (14/10/2012). Για μέχρι 150 εκ. έχει μι­λή­σει το φι­λα­ρά­κι των φα­σι­στών. Αν αυτοί ξέ­ρουν κάτι πα­ρα­πά­νω για το Λο­βέρ­δο και τα 7 δισ., ας μας πούνε και ακρι­βώς τη μέρα που το δή­λω­σε, μήπως μας εξη­γή­σει κι αυτός -που είναι πιο ει­δή­μων από τους κα­ρα­φλο­ξε­ρο­κέ­φα­λους- αν γνω­ρί­ζει κάτι γι’ αυτά τα 7 δισ. και μας ανοί­ξουν τα μάτια. Όσο βέ­βαια ο ίδιος δεν δια­ψεύ­δει τα χι­λιά­δες σχε­τι­κά δη­μο­σιεύ­μα­τα, που τον χρη­σι­μο­ποιούν και ως «πηγή», προ­φα­νώς ανα­λαμ­βά­νει και ο ίδιος ένα μέρος της ευ­θύ­νης αυτής της ελε­ει­νής πα­ρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης.

Μέχρι τότε, πά­ντως, ας δούμε τα αλη­θι­νά στοι­χεία μόνοι μας:
Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που επε­ξερ­γά­στη­κε η Εθνι­κή Σχολή Δη­μό­σιας Υγεί­ας (ΕΣΔΥ), τα με­γέ­θη των δη­μό­σιων δα­πα­νών Υγεί­ας ήταν: 2009 14 δισ. ευρώ, 2011 13,12 δισ. ευρώ, με την πρό­βλε­ψη να δια­μορ­φω­θούν το 2012 σε 9,5 δισ. ευρώ. (Ρι­ζο­σπά­στης, 12 Σε­πτέμ­βρη 2012) Από αυτά, τα 2,8 δισ. απο­τε­λούν τη φαρ­μα­κευ­τι­κή δα­πά­νη. Τα ποσά αυτά μπο­ρεί να τα βρει οποιοσ­δή­πο­τε κά­νο­ντας μια πρό­χει­ρη έρευ­να στο δια­δί­κτυο.
Αντι­λαμ­βά­νε­ται λοι­πόν κα­νείς ότι μι­λά­με ξανά για ασύ­στο­λα πα­ρα­μύ­θια. Οι με­τα­νά­στες απο­τε­λούν πε­ρί­που το 10% του πλη­θυ­σμού. Μά­λι­στα, αν συ­νυ­πο­λο­γί­σει κα­νείς την ηλι­κια­κή τους σύν­θε­ση και τη με­γα­λύ­τε­ρη δυ­σκο­λία πρό­σβα­σης στο σύ­στη­μα υγεί­ας, τότε η δήθεν επι­βά­ρυν­ση δεν μπο­ρεί να ξε­περ­νά­ει τα 500 εκ., ίσως και λι­γό­τε­ρο, δε­δο­μέ­νου ότι αν «επι­βα­ρύ­νουν» σε κάτι, είναι τα έκτα­κτα πε­ρι­στα­τι­κά στα εφη­με­ρεύ­ο­ντα. Όμως, τι ση­μαί­νει «επι­βά­ρυν­ση». Μήπως οι φαρ­μα­κο­ποιοί τους δί­νουν τσά­μπα φάρ­μα­κα; Μήπως επι­σκέ­πτο­νται τα ια­τρεία του ΙΚΑ ή τους για­τρούς του ΕΟΠΠΥ χωρίς να έχουν θε­ω­ρη­μέ­να βι­βλιά­ρια; Μήπως πάνε στα κέ­ντρα υγεί­ας χωρίς να έχουν πλη­ρώ­σει τον ΟΓΑ, στον οποίο ως γνω­στόν οι πε­ρισ­σό­τε­ροι με­τα­νά­στες είναι ασφα­λι­σμέ­νοι, πλη­ρώ­νο­ντας οι ίδιοι τις ει­σφο­ρές τους; Για να ευ­στα­θούν τα ψέ­μα­τα των ρα­τσι­στών και του φίλου τους του Λο­βέρ­δου που επι­κα­λού­νται, θα πρέ­πει οι με­τα­νά­στες να κα­τα­να­λώ­νουν το 80% της δη­μό­σιας δα­πά­νης για την υγεία χωρίς φυ­σι­κά να πλη­ρώ­νουν την πα­ρα­μι­κρή ει­σφο­ρά. Μόνο αλή­τες που προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για εμ­φύ­λιο πό­λε­μο μπο­ρούν να λένε τέ­τοια τε­ρα­τώ­δη ψέ­μα­τα. Και μόνο ηλί­θιοι που θέ­λουν να τους πι­στεύ­ουν, μπο­ρούν να τα ανα­πα­ρά­γουν. Κι όμως, εδώ και 2 χρό­νια οι φα­σί­στες ανα­πα­ρά­γουν ξανά και ξανά το ίδιο ψέμα, κάθε μέρα, μέχρι να το μάθει και ο τε­λευ­ταί­ος κά­τοι­κος αυτής της χώρας – εξάλ­λου, στο δικό τους Γκέ­μπελς δεν ανή­κει η στρα­τη­γι­κή του ωέ­μα­τος «Λέγε, λέγε, κάτι θα μεί­νει»; Ει­δι­κά τώρα που το σύ­στη­μα υγεί­ας έχει χρε­ο­κο­πή­σει, που οι ασφα­λι­σμέ­νοι πρέ­πει να πλη­ρώ­νουν τις επι­σκέ­ψεις τους στο για­τρό και τα φάρ­μα­κα, τώρα οι φα­σί­στες υπο­δει­κνύ­ουν τον «υπαί­τιο», που δεν είναι παρά οι… με­τα­νά­στες. Δεν είναι οι μίζες, δεν είναι το πάρτι με τις φαρ­μα­κευ­τι­κές εται­ρεί­ες, δεν είναι η επί δε­κα­ε­τί­ες λε­η­λα­σία των ασφα­λι­στι­κών τα­μεί­ων, δεν είναι τα 8 δισ. από τα «κου­ρε­μέ­να» ομό­λο­γα, που θα τα πλη­ρώ­σουν οι ασφα­λι­σμέ­νοι, σε αντί­θε­ση με τις τρά­πε­ζες που ανα­κε­φα­λαιο­ποιού­νται με εγ­γυ­η­τή ξανά το δη­μό­σιο και με δά­νεια στις πλά­τες πάλι του λαού.

 

Δεν είναι οι ερ­γο­δο­τι­κές ει­σφο­ρές, που δεν πλή­ρω­ναν οι υπό­χρε­οι. Όχι, τί­πο­τα απ’ όλα αυτά δεν απο­τε­λεί αιτία που δεν έχου­με φάρ­μα­κα και για­τρούς. Οπότε η λύση είναι μία. «ΕΛ­ΛΗ­ΝΑ, δια­λέ­γεις: αν θέ­λεις να έχεις φαρ­μα­κο­θε­ρα­πευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη, εσύ, το παιδί σου και οι γο­νείς σου, πρέ­πει να στα­μα­τή­σεις να πε­ρι­θάλ­πεις τζά­μπα τους λα­θρο­με­τα­νά­στες… Κό­βεις τις μα­λα­κί­ες και τις κουλ­του­ριά­ρι­κες ιδέες και δια­λέ­γεις αν θες να πλη­ρώ­νεις -εκτός από τα δικά σου- (φάρ­μα­κα) και τα (φάρ­μα­κα) των λα­θρο­με­τα­να­στών»…
Σύμ­φω­να πά­ντως με τη λο­γι­κή των φα­σι­στών, υπεύ­θυ­νοι για το ότι δεν έχει πε­ρί­θαλ­ψη ο «Έλ­λη­νας» θα έπρε­πε να είναι επί­σης οι ανα­σφά­λι­στοι Έλ­λη­νες ερ­γα­ζό­με­νοι που σε πο­σο­στό 25% απα­σχο­λού­νται στη μαύρη ερ­γα­σία σύμ­φω­να με το υπουρ­γείο Ερ­γα­σί­ας (29.9.10), οι εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες ασθε­νείς ερ­γα­ζό­με­νοι και συ­ντα­ξιού­χοι, των οποί­ων τα αφε­ντι­κά τους επί δε­κα­ε­τί­ες τούς έκλε­βαν τις ει­σφο­ρές και δεν τις απέ­δι­δαν στο Σύ­στη­μα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, έχο­ντας ωστό­σο τυ­πι­κά (με διά­φο­ρες “πε­ραιώ­σεις” και χα­ρι­στι­κές “ρυθ­μί­σεις”) εντά­ξει αυ­τούς τους ερ­γα­ζό­με­νους νο­μι­μο­φα­νώς στο σύ­στη­μα, οι εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες αγρό­τες του ΟΓΑ, ιδίως οι φτω­χοί συ­ντα­ξιού­χοι του, και οι άπο­ροι της Πρό­νοιας – που, ως γνω­στόν, δεν απέ­δι­δαν ει­σφο­ρές ούτε φό­ρους από τα (χα­μη­λά ή ανύ­παρ­κτα) ει­σο­δή­μα­τά τους. Αλλά ακόμα και οι “τυ­χε­ροί” ερ­γα­ζό­με­νοι, που έχουν το βα­σι­κό μισθό της Εθνι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης και συ­νε­χό­με­νη κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση από τα 18 τους, που “επι­βα­ρύ­νουν” τα νο­σο­κο­μεία και το Τα­μείο τους, αν χρεια­στούν λ.χ. μια εγ­χεί­ρι­ση καρ­διάς κι ένα βη­μα­το­δό­τη στα 55 τους χρό­νια, ή αν τα “προ­στα­τευό­με­να” μέλη της οι­κο­γέ­νειας τους αρ­ρω­στή­σουν με καρ­κί­νο και χρειά­ζο­νται πα­νά­κρι­βες χη­μειο­θε­ρα­πεί­ες. Ή αν το παιδί τους γίνει “λιώμα” σε ένα τρο­χαίο, με τι ποσά θα “επι­βα­ρυν­θεί” το σύ­στη­μα υγεί­ας για να το συ­ναρ­μο­λο­γή­σει με δε­κά­δες και πα­νά­κρι­βες επεμ­βά­σεις, αρ­θρο­πλα­στι­κές κ.λπ; Ο κα­τά­λο­γος με τα πα­ρα­δείγ­μα­τα «επι­βά­ρυν­σης» του δη­μό­σιου συ­στή­μα­τος υγεί­ας δεν έχει τέλος. (Ιός, 23/10/2010). Και είναι προ­φα­νές ότι οι φα­σί­στες θε­ω­ρούν ότι θα λύ­σουν τα προ­βλή­μα­τα βιω­σι­μό­τη­τας του συ­στή­μα­τος υγεί­ας πε­τώ­ντας έξω απ’ αυτό όσους το επι­βα­ρύ­νουν για να έχουν οι «κα­νο­νι­κοί», «υγιείς» και «ερ­γα­τι­κοί Έλ­λη­νες» πρό­σβα­ση στο «εθνι­κά κα­θα­ρό» από όλα τα «μιά­σμα­τα» σύ­στη­μα υγεί­ας. Η θε­ω­ρία του Καιά­δα δεν στρέ­φε­ται μόνο κατά των με­τα­να­στών, αλλά και κατά όλων των πα­ρα­πά­νω κα­τη­γο­ριών Ελ­λή­νων.

Φό­ροι-ει­σφο­ρές

Το τε­λευ­ταίο πα­ρα­μύ­θι είναι τα «9 δισ. δια­φυ­γό­ντων φόρων και ασφα­λι­στι­κών ει­σφο­ρών από το πα­ρα­ε­μπό­ριο». Αυτό το ποσό ανα­λύ­ε­ται σε 4 δισ. από ΦΠΑ και 5 δισ. από φό­ρους ει­σο­δή­μα­τος και ει­σφο­ρές, λόγω πα­ρα­ε­μπο­ρί­ου. Είναι προ­φα­νές ότι για να «χά­νο­νται» 4 δισ. σε ΦΠΑ το «πα­ρα­ε­μπό­ριο» τζι­ρά­ρει κάθε χρόνο 20 και πλέον δισ. ευρώ. Ακρι­βώς σε αυτό το ποσό το εκτι­μά η Εθνι­κή Συ­νο­μο­σπον­δία Ελ­λη­νι­κού Εμπο­ρί­ου.

«Η “μά­στι­γα” του πα­ρα­ε­μπο­ρί­ου ανέρ­χε­ται στο πο­σό-σοκ των 20 δισ. ετη­σί­ως στη χώρα μας. Υπο­λο­γί­ζε­ται ότι η απώ­λεια για τα κρα­τι­κά έσοδα ανέρ­χε­ται στα 6 δισ. ευρώ. Αντι­λαμ­βά­νε­ται κα­νείς το μέ­γε­θος του προ­βλή­μα­τος και την ανά­γκη να δοθεί άμεσα λύση όταν η χώρα “μα­τώ­νει” για να εξα­σφα­λί­σει μέτρα ύψους 11,5 δισ. ευρώ», (Ει­δή­σεις Star) δή­λω­σε στις 22/8 ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Κω­στής Χα­τζη­δά­κης κη­ρύσ­σο­ντας τον πό­λε­μο στο «πα­ρε­μπό­ριο», δύο βδο­μά­δες πριν ανα­λά­βει έργο η Χρυσή Αυγή, πα­τάσ­σο­ντας με τη σειρά της το πα­ρα­ε­μπό­ριο στα πα­νη­γύ­ρια και τις λαϊ­κές αγο­ρές – μπρο­στά πη­γαί­νουν οι ρα­τσι­στές «ιε­ρα­πό­στο­λοι» και πίσω ακο­λου­θεί ο φα­σι­στι­κός στρα­τός… Δεν υπάρ­χει λοι­πόν αμ­φι­βο­λία ότι και το κρά­τος και το πα­ρα­κρά­τος συμ­φω­νούν ως προς το επεί­γον του κα­θή­κο­ντος. Βλέ­πε­τε μι­λά­με για 20 δισ., όταν η αξία των μέ­τρων που θα μα­τώ­σουν εκ νέου τα ει­σο­δή­μα­τα που έχουν απο­μεί­νει στις φτω­χές πλέον, αλλά υπε­ρή­φα­νες εθνι­κά, ελ­λη­νι­κές οι­κο­γέ­νειες κο­στί­ζουν μόλις 11,5 δισ. Ο συ­σχε­τι­σμός είναι προ­φα­νής για όποιον δεν κα­τά­λα­βε: Τσα­κί­ζο­ντας τους τύ­πους με τα σε­ντό­νια, θα γλι­τώ­σου­με τη νέα σφαγή που έρ­χε­ται. Γι’ αυτό λοι­πόν, «Ελ­λη­νά­ρες», στα όπλα.

Ποια είναι όμως η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, πέρα από τη χρυ­σαυ­γή­τι­κη και χα­τζη­δά­κεια προ­πα­γάν­δα; Το εμπό­ριο συμ­με­τέ­χει στο ΑΕΠ σε πο­σο­στό 16%, δη­λα­δή πε­ρί­που 32 δισ. ευρώ. Τι λέέι λοι­πόν η ρα­τσι­στι­κή προ­πα­γάν­δα; Ότι από τα 32 δισ. ευρώ του συ­νο­λι­κού όγκου του εμπο­ρί­ου, τα 20 δισ. ευρώ τα «κο­νο­μά­νε» οι… λα­θρέ­μπο­ροι με τα τσου­βά­λια!!!
Ας το δούμε όμως και από μια άλλη πλευ­ρά: Αν υπο­λο­γί­σου­με ότι η ιδιω­τι­κή κα­τα­νά­λω­ση είναι πε­ρί­που το 60% του ΑΕΠ, δη­λα­δή 120 δισ. ευρώ, τότε ο συ­νο­λι­κός εμπο­ρι­κός τζί­ρος δεν ξε­περ­νά­ει τα 100 δισ., δε­δο­μέ­νου ότι με­γά­λο μέρος αυτής της δα­πά­νης κα­τα­να­λώ­νε­ται σε υπη­ρε­σί­ες υγεί­ας, εκ­παί­δευ­σης κ.ο.κ. (το ποσό αυτό αντι­στοι­χεί επί­σης στα 16,5 δισ. ΦΠΑ που θα ει­σπρα­χθεί μέσα στο 2012, Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός 2012, σελ 28) Επί­σης ένα άλλο μέρος για την αγορά κα­τοι­κιών ή την απο­πλη­ρω­μή των δα­νεί­ων που πάρ­θη­καν τα προη­γού­με­να χρό­νια. Ως γνω­στόν σε αυ­τούς τους κλά­δους δεν δρα­στη­ριο­ποιού­νται Σο­μα­λοί, Ζαϊ­ρι­νοί και άλλοι Πα­κι­στα­νοί και αλ­λο­ε­θνείς «λα­θρέ­μπο­ροι». Επί­σης, κάθε οι­κο­γέ­νεια -ως γνω­στόν- ξο­δεύ­ει το με­γα­λύ­τε­ρο μέρος του ει­σο­δή­μα­τος στα σού­περ μαρ­κετ, σε λο­γα­ρια­σμούς τη­λε­φώ­νων και της ΔΕΗ που εμπε­ριέ­χουν και πλή­θος από χα­ρά­τσια, ενώ πλή­θος ευ­και­ριών σε αγαθά βρί­σκει στα με­γά­λα κα­τα­στή­μα­τα τύπου ΙΚΕΑ, Leroy Merlin, Τσά­μπο, Ζάρα κ.ο.κ., όπου επί­σης δεν δρα­στη­ριο­ποιού­νται με­λα­ψοί «λα­θρέ­μπο­ροι». Το ίδιο συμ­βαί­νει από όσο γνω­ρί­ζου­με και στην αγορά διαρ­κών αγα­θών (ηλε­κτρι­κά είδη, αυ­το­κί­νη­τα, είδη σπι­τιού), εκτός αν υπο­λο­γί­ζου­με στα διαρ­κή αγαθά, τους ανα­πτή­ρες, τους φα­κούς και τα μπα­λά­κια που μόλις τα χτυ­πή­σεις στο έδα­φος ανα­βο­σβή­νει κά­ποιο φως, είδη τα οποία ως επί το πλεί­στον που­λά­νε οι γνω­στοί «λα­θρέ­μπο­ροι εξ Ανα­το­λής» που έχουν κα­τα­κλύ­σει τη χώρα. Στο μόνο που δρα­στη­ριο­ποιού­νται οι γνω­στοί «λα­θρέ­μπο­ροι» που λυ­μαί­νο­νται την «εθνι­κή μας» οι­κο­νο­μία είναι στα φο-μπι­ζού, στα εσώ­ρου­χα, τις κάλ­τσες, τα γκά­τζετ κι­νη­τών, cd και τις τσά­ντες που που­λά­νε απλω­μέ­να σε σε­ντό­νια σε ορι­σμέ­να πε­ζο­δρό­μια, ή στα φα­νά­ρια μαζί με πα­γω­μέ­να νερά και μπα­νά­νες. Θέ­λουν λοι­πόν να μας πουν ότι ξο­δεύ­ου­με το 20% του ει­σο­δή­μα­τός μας σε τέ­τοια προ­ϊ­ό­ντα, ακόμα κι αν υπο­θέ­σου­με ότι δεν αγο­ρά­ζου­με εσώ­ρου­χο στο εμπό­ριο παρά μόνο από πλα­νό­διους με­τα­νά­στες…

Σε ποιον τα που­λά­νε αυτά, μήπως σε τί­πο­τα εξω­γή­ι­νους; Ο τζί­ρος, για να υπάρ­χει, πρέ­πει κά­ποιοι να κα­τα­να­λώ­σουν. Άρα κάθε κά­τοι­κος αυτής της χώρα πρέ­πει να ξο­δεύ­ει (20 δισ./10 εκ.) 2.000 ευρώ το χρόνο για προ­ϊ­ό­ντα πα­ρα­ε­μπο­ρί­ου και κάθε 4με­λής οι­κο­γέ­νεια 8.000 ευρώ. Καλά, σε ηλί­θιους νο­μί­ζουν ότι απευ­θύ­νο­νται;

Επί­σης ο τζί­ρος αυτός ση­μαί­νει και το σχε­τι­κό ει­σό­δη­μα για τους με­τέ­χο­ντας του «κυ­κλώ­μα­τος», που προ­φα­νώς ελέγ­χε­ται εξ ολο­κλή­ρου από τους «ει­σβο­λείς». Μπο­ρού­με να υπο­θέ­σου­με λοι­πόν ότι από τα 20 δισ. τζίρο τα 15 είναι κέρδη του «κυ­κλώ­μα­τος», δε­δο­μέ­νου ότι δεν πλη­ρώ­νουν φό­ρους, ΦΠΑ, δη­μο­τι­κά τέλη, ενοί­κια, ασφα­λι­στι­κές ει­σφο­ρές και οτι­δή­πο­τε άλλο επι­βα­ρύ­νει τον «υγιή» και δύ­σμοι­ρο Έλ­λη­να «εμπο­ρά­κο». Ο οποί­ος πλήτ­τε­ται από το πα­ρα­ε­μπό­ριο και όχι από το ΙΚΕΑ, ούτε από το γε­γο­νός ότι οι πι­στω­τι­κές έχουν τερ­μα­τί­σει και οι χα­ρού­με­νοι κα­τα­να­λω­τές της δε­κα­ε­τί­ας του μι­λέ­νιουμ είναι είδος υπό εξα­φά­νι­ση. Όχι, όχι, εμπο­ρά­κο, ο με­τα­νά­στης με το τσου­βά­λι σού πήρε τη δου­λειά…
Αν υπο­θέ­σου­με τώρα ότι από το 1 εκ. με­τα­νά­στες ερ­γά­ζο­νται οι 500 χι­λιά­δες (αν και με την ανερ­γία που υπάρ­χει, ίσως ερ­γά­ζο­νται οι μισοί), στο πα­ρα­ε­μπό­ριο απα­σχο­λού­νται οι 100.000. Τι λένε για το νού­με­ρο αυτό τα σα­ΐ­νια της εθνι­κής υπε­ρη­φά­νειας; Γιατί κά­ποιοι δου­λεύ­ουν και στα χω­ρά­φια, άλλοι στις οι­κο­δο­μές, οι γυ­ναί­κες στα σπί­τια, άλλοι σε ερ­γο­στά­σια. Αλ­λιώς, πώς «μας παίρ­νουν τις δου­λειές» αν δεν δου­λεύ­ουν ούτε εκεί; Ας υπο­θέ­σου­με λοι­πόν ότι είναι 100.000, που δεν είναι, αλλά έτσι για να με­γε­θύ­νου­με λίγο το «πρό­βλη­μα» (γιατί με μι­κρό­τε­ρα νού­με­ρα τι διά­βο­λο πρό­βλη­μα είναι). Επο­μέ­νως, 15 δισ./100 χιλ., έχου­με κέρδη 150.000 ευρώ ει­σό­δη­μα ανά «λα­θρέ­μπο­ρα». Εντά­ξει, ούτε ο διοι­κη­τής της Εθνι­κής Τρά­πε­ζας δεν βγά­ζει τόσα. Και μας λένε οι αρι­στε­ροί για τους τρα­πε­ζί­τες και τους εφο­πλι­στές, όταν το «με­γά­λο κε­φά­λαιο» του πα­ρε­μπο­ρί­ου που λυ­μαί­νε­ται τα πε­ζο­δρό­μια της Πα­τη­σί­ων και των λαϊ­κών αγο­ρών κο­νο­μά­ει 20 δισ. «Αν συ­νυ­πο­λο­γί­σου­με και τα μα­γα­ζιά που κλεί­νουν, τα ποσά που χάνει το κρά­τος είναι ανυ­πο­λό­γι­στα». Μι­λά­με δη­λα­δή για… εθνι­κή τρα­γω­δία. Οι φα­σί­στες κλαί­γο­νται για τα χρή­μα­τα που χάνει το κρά­τος και δεν μπο­ρεί να πλη­ρώ­σει τους πι­στω­τές. Και το κρά­τος έρ­χε­ται -εξαι­τί­ας της «αδρά­νειάς» του να πα­τά­ξει το πα­ρα­ε­μπό­ριο- και τα παίρ­νει από τους τί­μιους Έλ­λη­νες. Να πώς στή­νε­ται το ρα­τσι­στι­κό πα­ρα­μύ­θι!

Ύστε­ρα, οι ρα­τσι­στές-φο­ρείς των «απο­κα­λυ­πτι­κών» στοι­χεί­ων κά­νουν το ύπου­λο «γύ­ρι­σμα», συν­δυά­ζο­ντας όλα αυτά με το ύψος των το­κο­χρε­ο­λυ­σί­ων. Έτσι «το έλ­λειμ­μα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το 2012 υπο­λο­γί­ζε­ται σε 24,5 δισ. ευρώ. Προ­σο­χή, μι­λά­με για το συ­νο­λι­κό έλ­λειμ­μα, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων τόκων και χρε­ο­λυ­σί­ων». Προ­φα­νώς, αν είναι έτσι, τότε αν μα­ζέ­ψου­με τις «απώ­λειες» από τους «λα­θρο-έποι­κους» κα­θα­ρί­σα­με με το χρέος, με τα μνη­μό­νια κ.λπ. Το ρα­τσι­στι­κό πα­ρα­μύ­θι γί­νε­ται πλέον τε­ρα­το­λο­γία και ανοι­χτή απο­λο­γία για τρόι­κες, μνη­μό­νια, τρα­πε­ζί­τες, το­κο­γλύ­φους, βιο­μή­χα­νους, τρω­κτι­κά του δη­μό­σιου χρή­μα­τος, δη­λα­δή το σύ­στη­μα εν γένει…

Ωστό­σο, σύμ­φω­να με το σχέ­διο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού το έλ­λειμ­μα μόνο για φέτος προ­βλέ­πε­ται στα 19 δισ., συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των τόκων του δη­μό­σιου χρέ­ους. (Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός 2012, σελ. 27) Αν υπο­θέ­σου­με ότι από το «κού­ρε­μα» θα μειω­θούν οι τόκοι 2 δισ., αυτό ίσως μειώ­σει το φε­τι­νό έλ­λειμ­μα στα 17 δισ. αν όλα τα άλλα πάνε καλά, πράγ­μα απί­θα­νο με την ύφεση που τρέ­χει στο -7%. Όσον αφορά τώρα τα χρε­ο­λύ­σια, αυτά να υπεν­θυ­μί­σου­με στους αλ­χη­μι­στές γκε­μπε­λί­σκους ότι το 2010 ήταν 42 δισ. (Όταν λέμε χρε­ο­λύ­σια εν­νο­ού­με τα ομό­λο­γα και τα έντο­κα γραμ­μά­τια που λή­γουν και πρέ­πει να απο­πλη­ρω­θούν.) Επο­μέ­νως, όταν μι­λά­με για το­κο­χρε­ο­λύ­σια (τό­κους + χρε­ο­λύ­σια), μι­λά­με για 50-60 δισ. και όχι για 24 δισ. Για φέτος, από το Ευ­ρω­παϊ­κό Τα­μείο Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας (EFSF) το Δη­μό­σιο δα­νεί­στη­κε μέχρι και τον Ιού­νιο 38 δισ. ενώ άλλα 10 πε­ρί­που δισ. δα­νεί­στη­κε σε έντο­κα γραμ­μά­τια. Σύ­νο­λο 48 δισ. Οι φα­σί­στες παί­ζουν με τα νού­με­ρα όπως τους βο­λεύ­ει και μας λένε ότι τα χρε­ο­λύ­σια για φέτος ήταν μόνο 7 δισ.! Κα­τά­λα­βες, «Ελ­λη­νά­ρα»; μικρό το νού­με­ρο, άμα κυ­νη­γή­σεις τους «λα­θρο­έ­ποι­κους», θα μπο­ρέ­σεις μετά να το πλη­ρώ­σεις. Ενώ τα 48 δισ. είναι πολλά, δεν μα­ζεύ­ο­νται με τί­πο­τα…

Τώρα το χρέος που έχει απο­μεί­νει στις 30/6 μετά το «κού­ρε­μα» είναι ήδη στα 303,5 δισ. (Στοι­χεία του υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών) Ακόμα και με την επι­μή­κυν­ση, τα ποσά που πρέ­πει να δα­νεί­ζε­ται το ελ­λη­νι­κό Δη­μό­σιο για την απο­πλη­ρω­μή των ομο­λό­γων και των εντό­κων γραμ­μα­τί­ων δεν μπο­ρεί να είναι λι­γό­τε­ρο από 30 δισ. κατά μέσο όρο το χρόνο. Ίσως τις επό­με­νες χρο­νιές να είναι κάπως μι­κρό­τε­ρο, αν συ­νε­χι­στεί το υπο­τι­θέ­με­νο πρό­γραμ­μα στα­θε­ρό­τη­τας, αλλά στη συ­νέ­χεια θα αυ­ξη­θεί. Όπως και να χει, τα το­κο­χρε­ο­λύ­σια θα συ­νε­χί­σουν να βρί­σκο­νται σε δι­πλά­σια με­γέ­θη από αυτά που ισχυ­ρί­ζο­νται οι φα­σί­στες για να απο­δεί­ξουν πόσο εφι­κτό είναι το σχέ­διό τους και πόσο «απλές» είναι οι λύ­σεις. Με­ρι­κές κλο­τσιές σε 2-3 πά­γκους, ένα κυ­νη­γη­τό στα φα­νά­ρια, ένας τσα­μπου­κάς σε ένα σχο­λείο για τους τσιγ­γά­νους και με­ρι­κά φα­ντα­στι­κά επει­σό­δια επεμ­βά­σε­ων της Χρυ­σής Αυγής σε νο­σο­κο­μεία για τα φα­κε­λά­κια και όλα θα λυ­θούν στο πιτς-φι­τί­λι…

Από τα πα­ρα­μύ­θια, στις εκ­κα­θα­ρί­σεις

Η Χρυσή Αυγή προ­σπα­θεί να συ­σπει­ρώ­σει δυ­νά­μεις γύρω από αυτή τη θε­μα­το­λο­γία και να χτί­σει τη φήμη της σαν μη­χα­νι­σμός που δίνει λύ­σεις εδώ και τώρα, βοη­θώ­ντας δήθεν τους ανα­ξιο­πα­θού­ντες Έλ­λη­νες. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, αυτό που επι­διώ­κει είναι να στρέ­ψει την κοι­νω­νι­κή οργή ενα­ντί­ον των πιο αδύ­να­μων και πε­ρι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νων κομ­μα­τιών της κοι­νω­νί­ας. Οι με­τα­νά­στες είναι ο πιο αδύ­να­μος στό­χος, και ει­δι­κά αυτοί που προ­έρ­χο­νται από την Ασία. Ήδη οι φα­σί­στες προ­σπα­θούν να ανοί­ξουν νέα μέ­τω­πα με τους τσιγ­γά­νους, τους ομο­φυ­λό­φι­λους και φυ­σι­κά με όσους «κουλ­του­ριά­ρη­δες» τους υπε­ρα­σπί­ζο­νται και επι­βα­ρύ­νουν το «φτωχό Έλ­λη­να νοι­κο­κύ­ρη». Ο κα­τά­λο­γος των στό­χων της Χρυ­σής Αυγής κάθε μέρα θα με­γα­λώ­νει. Και όσο θα συ­μπλη­ρώ­νε­ται θα χρειά­ζο­νται νέο «αίμα» για τα τάγ­μα­τα εφό­δου για να «πα­τα­χτούν τα μιά­σμα­τα». Γι’ αυτό όλα αυτά τα ψέ­μα­τα και οι τε­ρα­το­λο­γί­ες: για να επι­τα­χυν­θούν οι στρα­το­λο­γί­ες. Φυ­σι­κά, καμία κρίση δεν πρό­κει­ται να ξε­πε­ρα­στεί, ούτε πρό­κει­ται να πλη­ρω­θούν οι δό­σεις των δα­νεί­ων με το διωγ­μό των με­τα­να­στών και τη δήθεν εξοι­κο­νό­μη­ση 28 δισ. που θα προ­κύ­ψει απ’ αυτό. Το μόνο που επι­διώ­κει η φα­σι­στο­συμ­μο­ρία είναι με τις ενέρ­γειές της να προ­κα­λέ­σει τους αντι­πά­λους της, επι­βάλ­λο­ντας από τώρα το βρο­με­ρό της ρα­τσι­στι­κό σχέ­διο. Ένα νέο απαρτ­χάιντ, ένα κα­θε­στώς δια­κρί­σε­ων και εξαι­ρέ­σε­ων, με τους ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες και τους «κα­θα­ρούς» Έλ­λη­νες σε ρόλο δή­μιου και σε προ­νο­μια­κή θέση. Όποιος αντι­δρά στα αίσχη κατά των με­τα­να­στών, αυ­το­μά­τως γί­νε­ται στό­χος.

Η Αρι­στε­ρά μέχρι στιγ­μής αντι­δρά σαν να μην την αφο­ρούν όλα αυτά με έναν άμεσο τρόπο. Σαν να θέλει να απο­φύ­γει την «πρό­κλη­ση», γιατί δήθεν αυτό απο­προ­σα­να­το­λί­ζει την κου­βέ­ντα από το κε­ντρι­κό, που είναι το μνη­μό­νιο. Σαν να είναι το «με­τα­να­στευ­τι­κό» όντως ένα πρό­βλη­μα που πρέ­πει να λυθεί. Αυτό είναι ήδη μια με­γά­λη υπο­χώ­ρη­ση. Η λο­γι­κή δεν απα­ντά­με στις προ­κλή­σεις είναι ήδη μια ήττα στα ση­μεία. Τι ση­μαί­νει δεν απα­ντά­με, όταν δίπλα μας οι φα­σί­στες επι­βάλ­λουν κα­θε­στώς απαρτ­χάιντ; Ση­μαί­νει απλά ότι υπο­χω­ρού­με. Όμως κάθε υπο­χώ­ρη­ση στρώ­νει το δρόμο στην ήττα. Κα­νέ­νας δεν θα τη γλι­τώ­σει από το απαρτ­χάιντ που ετοι­μά­ζουν οι νε­ο­φα­σί­στες της Χρυ­σής Αυγής με το αβα­ντά­ρι­σμα των ΜΜΕ και του κρά­τους. Έτσι κι αλ­λιώς, είναι ο μόνος τρό­πος για να επι­βιώ­σει το αστι­κό κα­θε­στώς σε αυτές τις συν­θή­κες. Ο ρα­τσι­σμός συ­σπει­ρώ­νει και επα­να­συ­γκρο­τεί ένα νέο μπλοκ εξου­σί­ας, μια νέα κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία. Η Αρι­στε­ρά κάθε εί­δους να είναι σί­γου­ρη ότι στη νέα «τάξη πραγ­μά­των» δεν θα έχει καμία θέση. Αν θέλει να διεκ­δι­κή­σει την πα­ρου­σία της, πρέ­πει να δώσει τη μάχη τώρα. Τσα­κί­ζο­ντας τη φα­σι­στι­κή προ­πα­γάν­δα που ει­σχω­ρεί στις γραμ­μές μας. Είναι θλι­βε­ρό να μιλάς με αν­θρώ­πους που ψη­φί­ζουν Αρι­στε­ρά και να ακούς ακόμα κι απ’ αυ­τούς τα πα­ρα­μύ­θια των ρα­τσι­στών. Πριν να προ­σπα­θή­σου­με να πεί­σου­με τους μι­σάν­θρω­πους που ψή­φι­σαν Χρυσή Αυγή να «διορ­θώ­σουν την ψήφο τους», ας πεί­σου­με πρώτα τον κόσμο της Αρι­στε­ράς που έχει γίνει σου­ρω­τή­ρι από τη ρα­τσι­στι­κή προ­πα­γάν­δα.

Και κάτι τε­λευ­ταίο: Καμία συ­ζή­τη­ση δεν μπο­ρεί να γίνει όσο τα τάγ­μα­τα εφό­δου βρί­σκο­νται στο δρόμο. Και αν πε­ρι­μέ­νει κα­νείς από τον Δέν­δια να τα αντι­με­τω­πί­σει, ας κοι­τά­ξει όχι τι λέει, αλλά τι κάνει το υπουρ­γείο του: Αγορά Κυ­ψέ­λης, κα­τά­λη­ψη Δέλτα και Ξέ­νιος Δίας. Αυτά έχου­με μέχρι στιγ­μής. Και έρ­χο­νται κι άλλα. Τα τάγ­μα­τα εφό­δου πρέ­πει -και μπο­ρούν- τα τσα­κι­στούν από την Αρι­στε­ρά και το κί­νη­μα. Από ένα μα­χη­τι­κό αντι­φα­σι­στι­κό κί­νη­μα που θα απλω­θεί σε γει­το­νιές, χώ­ρους δου­λειάς, πα­νε­πι­στή­μια, σχο­λεία και δρό­μους. Ο φα­σι­σμός μπο­ρεί να ητ­τη­θεί από ένα υπο­κεί­με­νο που θα επι­διώ­ξει συ­νει­δη­τά τη συ­ντρι­βή του. Κάθε υπεκ­φυ­γή με την επί­κλη­ση μυ­θι­κών υπο­κει­μέ­νων («λαός», «ερ­γά­τες», «νε­ο­λαία», «συν­δι­κά­τα» κ.ο.κ.) είναι απλά απο­φυ­γή της μάχης.

 

Κυριάκος Μαραγκός

rproject.gr

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s